«پیتر فرانکوپن»، استاد و محقق دانشگاه «آکسفورد» در اثر جدید خود «جاده ابریشم» نگاهی جدید به وقایع دنیا و منشأ آنان دارد. از نظر او جهان در حال دگرگونی و بازگشت به جاده ابریشم است.

منتشرشده در نشر بین الملل
بالا